Notariusz Daria Jackowska Notariusz Daria Jackowska-Król

Dokumenty


Poniżej wskazano dokumenty, które potrzebne są do sporządzenia typowych umów zawieranych w formie aktu notarialnego. W większości przypadków wystarczają one do sporządzenia umowy, jednakże w szczególnych sytuacjach konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazanych przez notariusza.
Prosimy, aby dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron były dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Wcześniejsza szczegółowa ich analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Wszelkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale. Dokładność oraz rzetelność w postępowaniu gwarantuje, że nasze usługi będą spełniać Państwa oczekiwania.
Bardzo dziękujemy za współpracę.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej – jeśli składany będzie wniosek o założenie księgi wieczystej
 • wypis z kartoteki budynków – jeśli nieruchomość jest zabudowana
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy
 • mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości – gdy następuje podział nieruchomości
 • podstawa nabycia

ZBYCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z rejestru lokali
 • podstawa nabycia

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
 • odpis zwykły z księgi wieczystej – jeśli została założona
 • podstawa nabycia

PEŁNOMOCNICTWO DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • dane osobowe pełnomocnika
 • opis nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

USTANOWIENIE HIPOTEKI, SŁUŻEBNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA

 • odpis zwykły księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
 • podstawa nabycia
 • dokument, z którego wynika obowiązek ustanowienia hipoteki, służebności lub użytkowania – jeśli jest
 • załącznik graficzny określający przebieg służebności przesyłu – jeśli jest

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (zaświadczenie to wydawane jest nieodpłatnie przez wydział meldunkowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy)
 • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty (również odwołane)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) spadkobierców, zapisobierców, uprawnionych z polecenia
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali, które przysługiwały spadkodawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • dane pozostałych spadkobierców

TESTAMENT

 • dane osoby powoływanej do spadku
 • w przypadku zapisu windykacyjnego w testamencie – informacje o prawie majątkowym objętym przedmiotem zapisu z powołaniem odpowiednich dokumentów

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku umów zawieranych w trakcie trwania związku małżeńskiego
 • informacja o wcześniej zawartych umowach majątkowych małżeńskich

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

 • umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji

WAŻNE!

Podstawą nabycia może być np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, odpis prawomocnego postanowienia Sądu, decyzja Spółdzielni o przydziale lokalu, umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W przypadku zbycia lub obciążenia rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia i zasiedzenia, a po dniu 1 stycznia 2007 roku również darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że uregulowano kwestię podatku od spadków i darowizn.

W przypadku gdy stroną czynności jest osoba fizyczna niezbędne jest wskazanie danych osobowych (wynikających z dokumentu stwierdzającego tożsamość:
dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu) wraz z informacją o stanie cywilnym, zaś w przypadku małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej niezbędne jest przedstawienie ustanawiającego ją dokumentu. W przypadku umowy darowizny niezbędne może okazać się przedstawienie odpisów skróconych aktów urodzenia lub małżeństwa wykazujących stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą/darczyńcami a obdarowanym/obdarowanymi

W przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niezbędne jest przedstawienie numeru KRS, aktualnego tekstu jednolitego umowy/statutu oraz zgody odpowiedniego organu spółki na dokonanie czynności.

W przypadku gdy do czynności staje pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności w imieniu mocodawcy.

Loading